start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
MUZEUM  >  RADA MUZEUM  >  PODSTAWY PRAWNE
  PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY MUZEUM AK
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach [fragmenty]

Dziennik Ustaw nr 5 z 1997 poz. 24
zm. Dz.U. z 1998 r., Nr 106, poz. 668; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565; Dz.U. z 2007 r., Nr 136, poz. 956; Dz.U. z 2011 r., Nr 207, poz. 1230
Obowiązuje od: 2012-01-01

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej orazświatowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.
2. Muzealiami są rzeczy ruchome i nieruchomości wpisane do inwentarza muzealiów. Muzealia stanowią dobro ogólnospołeczne.
Art. 5. 1. Muzea mogą być tworzone przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Muzeami państwowymi są muzea utworzone przez organy administracji rządowej.
3. Muzeami samorządowymi są muzea utworzone albo przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego.
Art. 11. 1. Przy muzeum państwowym i samorządowym działa rada muzeum, której członków powołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3.
2. Rada muzeum:
1) sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1,
2) ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.
3. Kadencja członków rady muzeum trwa cztery lata, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1.
4. Rada muzeum liczy od 5 do 15 członków. Członków rady muzeum powołuje i odwołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3. Rada muzeum wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
5. W skład rady muzeum powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez:
1) właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3,
2) właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3,
3) stowarzyszenia naukowe i twórcze,
4) fundacje i inne instytucje wspierające działalnośćmuzeum,
5) Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w muzeach prowadzących działalność w zakresie jej właściwości,
6) dyrektora muzeum,
7) samą radę muzeum.
6. Członkowie rady muzeum wskazani przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3, stanowią nie więcej niż 1/3 składu rady muzeum.
7. Dyrektor muzeum i sekretarz rady muzeum uczestniczą w jej zebraniach; sekretariat rady zapewnia muzeum.
7a. Członkom rady muzeum mogą przysługiwać diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach regulujących należności przysługujące pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, o ile nie otrzymują ich z innego tytułu. Wydatki te pokrywa muzeum.
7b. Dyrektor muzeum przyznaje należności, o których mowa w ust. 7a, jeżeli środki na ten cel są ujęte w planie finansowym muzeum na dany rok.
8. Szczegółowy tryb pracy rady muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.
9. Rada muzeum, w przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, wyznacza do składu komisji konkursowej określonej w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 paŸdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póŸn. zm.) dwóch dodatkowych członków.

**********

Statut Muzeum Armii Krajowej w Krakowie [fragmenty] - załącznik do Uchwały Nr 643/2000 Zarządu Miasta Krakowa z dnia 15 VI 2000 r.

IV. Nadzór i zarzadzanie Muzeum
§10
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego, po uzyskaniu zgody Zarządu Miasta Krakowa.
2. Rada Muzeum działa na zasadach i w trybie określonym w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
3. W skład Rady wchodzą osoby powołane w szczególności spośród kandydatów wskazanych przez:
1) organizatora w liczbie trzech;
a) ze strony Miasta Krakowa - 2 kandydatów,
b) ze strony Województwa Małopolskiego - 1 kandydat,
2) fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum - Fundacja Muzeum HistoriiArmii Krajowej, światowy Związek Żołnierzy AK, Agencja Mienia Wojskowego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Małopolska;
3. Rada Muzeum składa się z 15 osób.
wstecz              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila