start     subskrypcja     konkursy     polecamy     pobierz     audiodeskrypcja     przetargi i oferty pracy     ochrona danych    
       
mixcloud   youtube   twitter   facebook   english version   
SZARE SZEREGI
  SZARE SZEREGI - STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE SZARYCH CZEREGÓW - ODDZIAŁ W KRAKOWIE
31 510 KRAKÓW, ul. RAKOWICKA 27
tel. 48 12 644 52 67, 48 694 345 381
e-mail: wiz@vp.pl, www: muzeum-ak.krakow.pl/szareszeregi


**********


Wybrane postanowienia statutu Stowarzyszenia Szarych Szeregów:

WSTĘP
Podstawę ideowo-wychowawczą członków Stowarzyszenia Szarych Szeregów wyznaczają: Prawo Harcerskie w brzmieniu zgodnym ze Statutem ZHP z 1936 r. , w którym służba Bogu, Polsce i bliźnim stanowiły podstawową powinność każdego harcerza, podporządkowanie się podczas okupacji Prezydentowi i Rządowi RP w Londynie, dowództwu Armii Krajowej, a także przyjęty za własny drogowskaz, ostatni rozkaz gen. Leopolda Okulickiego z dnia 19 stycznia 1945 roku nakazujący "...starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu, każdy z was ma być dla siebie dowódcą". Udział w procesie wychowania młodzieży Stowarzyszenie stawia sobie za cel tak samo ważny, jak utrzymywanie koleżeńskich więzów między członkami Szarych Szeregów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie Szarych Szeregów , zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym zrzeszeniem kombatantów , członków organizacji harcerskich, działających w konspiracji w latach 1939 - 1945 pod kryptonimem Szare Szeregi, a także uczestniczących w Powstaniu Warszawskim lub innych akcjach zbrojnych oraz organizacjach niepodległościowych po 1945 roku, wywodzących się z Szarych Szeregów. Członkowie Szarych Szeregóa., zgodnie z rozkazami Komendanta Głównego Armii Krajowej (PZP): R.nr.50 z 1941r., nr.129 z dnia 16 marca 1942r. oraz L. 495 z dnia 20 marca 1944 r. zostali uznani - bez względu na wiek - za żołnierzy armii walczącej.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
4. 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. 2. Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek terenowych na zasadach określonych w Statucie.
7. 1. Godłem Stowarzyszenia jest lilijka harcerska z umieszczonym na niej znakiem Kotwicy Polski Walczącej i napisami : U góry AK, na dole Szare Szeregi. 2. Stowarzyszenie posiada sztandar Szarych Szeregów , odznakę członkowską w postaci lilijki harcerskiej z kotwicą Polski Walczącej oraz opaskę naramienną biało-czerwoną z godłem Stowarzyszenia.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
8. Celem Stowarzyszenia jest: 1) obrona godności, dobrego imienia i pamięci Szarych Szeregów, Armii Krajowej, Polskiego Państwa Podziemnego i ich żołnierzy. 2) integracja i utrzymanie więzi koleżeńskich i braterstwa broni członków Stowarzyszenia. 3) upowszechnianie historii i etosu Szarych Szeregów, 4) wspieranie rozwoju świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości, propagowanie i krzewienie idei patriotyzmu, rozpowszechnianie wierdzy o historii Polski, 5) wspólpraca i współdziałanie z organizacjami harcerskimi i kombatanckimi, 6) organizowanie i udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

ZARZĄD ODDZIAŁU SZARYCH SZEREGÓW W KRAKOWIE
Przewodniczący Zarządu - Hm mgr. inż. Władysław Zawiślak ps. "Wrzos"
Z-ca - Sekretarz - Hm Barbara Pajor ps. "Szara"
Skarbnik - mgr farm. Barbara Maciejowska ps. "Żywia"
Członek - mgr ekon. Krystyna Nigbor ps. "Wesna"
Członek - Wyw Dr. med. Zdzisław Stangel ps. "Zdzich"

STRUKTURA I STAN CZŁONKÓW ODDZIAŁU W ROKU 2010
Krąg Bartek 14 osób, Krąg Zawisza 25 osób, Krąg Dzwon 8 osób, Krąg Harcerki 14 osób, Krąg Tarnów 6 osób, Krąg Rzeszów 9 osób, Krąg Mielec 8 osób, Krąg Czł. Współdziałających 5 osób. Ogółem 89 członków.


**********


SPADKOBIERCY LEGENDY SZARYCH SZEREGÓW w KRAKOWIE
- Krakowski Szkolny Ośrodek Sportu im. Szarych Szeregów - Kraków Al. Powstania Warszawskiego 6 Dyrektor - mgr Zdzisław Tracz
- Szkoła Podstawowa nr. 48 im. Krakowskich Szarych Szeregów - 30 243 Kraków ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 337 Dyrektor - mgr. Artur Wierzba
- Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach - 32 095 Iwanowice. Dyrektor - mgr Krystyna Kubiś
- Krąg Instruktorski Szczepu Huragan - ZHR Kraków- im Krakowskich Szarych Szeregów. Szczepowy - phm mgr Paweł Lisowski
- Krąg Instruktorski VII Drużyny ZHP w Marszowicach Drużynowa phm Elżbieta Kowalik


**********


ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA SZARYCH SZEREGÓW
00-108 Warszawa, ul. Zielna 39, tel.: 22 620 19 26
Sekretariat Zarządu czynny od wtorku do piątku w godz. 11-14
Przewodniczący Zarządu: Prof. Dr. Wolski Wojciech, Ćwik
Sekretarz Generalny: Mgr Inż. Marasek Andrzej, Harcerz Orli


**********


STOWARZYSZENIE SZARYCH SZEREGÓW - ODDZIAŁ KRAKÓW
Ewidencja członków, stan na koniec 2011 roku, plik pdf >>>


**********


Z KART HISTORII STOWARZYSZENIA

W dniach 2-4 listopada 1990 r. odbył się w Wesołej koło Warszawy zjazd założycielski, który powołał Stowarzyszenie Szarych Szeregów, zatwierdził Statut i wybrał władze Stowarzyszenia.

Pierwszym przewodniczącym Zarządu Głównego został Hm Stanisław Broniewski ps. "Orsza" legendarny D-ca "Akcji pod Arsenałem" i Komendant "Pasieki", Sekretarzem Kazimierz Szymański ps. "Mściciel" a Kapelanem Ks. Stefan Wysocki ps. "Ignac".

26 listopada na walnym zebraniu Krakowskiego Środowiska Szarych Szeregów powołano Oddział Krakowski Stowarzyszenia i wybrano władze Oddziału. Przewodniczącym Zarządu Oddziału został Hm Kazimierz Lisiński ps. "Lisek" były Komendant "Zawiszy" i p.o. Komendant Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów. Oddział krakowski Stowarzyszenia został zatwierdzony pismem Zarządu Głównego z dn. 12 marca 1991 r.

Organizowanie się żołnierzy Szarych Szeregów w Małopolsce rozpoczęło się nieoficjalnie już z początkiem lat siedemdziesiątych. Rok 1970 był również, w brew zamierzeniom komunistycznej władzy, rokiem społecznych nadziei dla patriotycznych środowisk w Polsce. 8 kwietnia 1972 roku Krąg Instruktorski Szczepu "Huragan" w Krakowie zorganizował we współpracy z Hm Stanisławem Porębskim ps.: "Szreniawa" , byłym dowódcą plutonu Szarych Szeregów "Felicja" Kominek Wspomnień, którego faktycznym celem była integracja Krakowskiego Środowiska Szarych Szeregów. Inicjatywę poparli: Komendant Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów Hm Eugeniusz Fik ps. "Osk", D-ca Kompanii "Bartek" por. Alfred Łaskawski ps. "Jastrzembiec", instruktor krakowskiego Kursu Podchorążych ppor. Zbigniew Śniegowski ps."Jemioła", Komendant "Zawiszy" Hm. Kazimierz Lisiński ps. "Lisek" oraz Hm. Stanisław Porębski ps. "Szreniawa" ; do zaproszeń dołączyli swój apel: "Drodzy Koledzy! Jeśli łączyła nas kiedyś wspólna służba, jeśli pamięć o ludziach i wydarzeniach może i ma zobowiązywać, jeśli po tylu latach moglibyśmy się spotkać - przyjmijmy zaproszenie HURAGANU na " Kominek Wspomnień" , czasie którego we wspólnym gronie porozmawiamy o potrzebie opisania pełniejszego działalności z tamtych lat. Nie mamy możliwości dotarcia do wszystkich uczestników "Szarych Szeregów" dlatego prosimy o zapoznanie z tym listem również tych, do których zaproszenia nie wyślemy."

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 żołnierzy Szarych Szeregów z różnych stron Polski z Komendantami "Pasieki" Hm Stanisławem Broniewskim ps. "Orsza" i Hm Leonem Marszałkiem, Komendantami "Ula Smok" Hm Stanisławem Rączkowskim ps. "Stach" i Hm Eugeniuszem Fikiem ps. "Osk", Hm Józefem Kretem organizatorem Szarych Szeregów i więźniem KL Auschwiz, Mjr. Ryszardem Nuszkiewiczem "Cichociemnym" i D-cą plutonu Szarych Szeregów "Alicja".

10 grudnia 1972 r. spotkali się na Kominku Wspomnień przy ul. Litewskiej Zawiszacy.

W roku 1976 należy odnotować "Kominek Wspomnień" poświęcony prasie podziemnej krakowskich Szarych Szeregów.

W roku 1981 dwudziesto kilku osobową grupę przedstawicieli Krakowskiego Środowiska Szarych Szeregów, z opaskami biało czerwonymi na prawym przedramieniu, zameldował druh Hm. "Szreniawa" Komendantowi Zlotu 70-lecia ZHP na Błoniach Krakowskich.

WIZ


**********


Oryginalny apel dowódców do zaproszenia Kręgu Instruktorskiego Szczepu "Huragan"
wstecz



              Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa - Nila